پلن‌ پنل پیامکی

اسکار

اسپتنیک

تلستار

نور

اعتبار پنل یکسال یکسال یکسال یکسال
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰ (۱۴ رقمی) اختصاصی ۵۰۰۰ (۱۴ رقمی) اختصاصی ۵۰۰۰ (۱۴ رقمی) اختصاصی ۵۰۰۰ (۱۴ رقمی)
تعرفه خط ۵۰۰۱ ۲۰۵ ریال ۱۹۷ ریال ۱۸۴ ریال ۱۷۲ ریال
تعرفه خط ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ ۲۳۴ ریال ۲۲۶ ریال ۲۱۰ ریال ۱۹۷ ریال
تعرفه خط ۲۰۰۰ ۲۴۴ ریال ۲۳۵ ریال ۲۱۹ ریال ۲۰۵ ریال
تعرفه خط ۰۲۱ ۲۴۴ ریال ۲۳۵ ریال ۲۱۹ ریال ۲۰۵ ریال
پیامک هدیه ۳۰۰ پیامک ۵۰۰ پیامک ۱۲۰۰ پیامک ۲۰۰۰ پیامک
ارائه API
امکانات ویژه ارسال پیامک صوتی ارسال پیامک صوتی و ارسال از نقشه ارسال پیامک صوتی و ارسال از نقشه ارسال پیامک صوتی و ارسال از نقشه
ارسال هدفمند
تفکیک سنی و جنسیتی
ارسال از فایل
هزینه اولیه ( تومان)‌ ۳۴،۰۰۰ ۹۷،۰۰۰ ۱۹۵،۰۰۰ ۳۲۹،۰۰۰